Đồng chí tổ trưởng chuyên môn Lưu Thị Quỳnh- Một tấm gương sáng luôn tâm huyết với nghề